0
0

Obchodní podmínky

Obchodní společnosti SAREPTA s.r.o., sídlem U Vlečky 1046, 664 42 Modřice, PSČ 621 00, IČ: 293 74 367, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 76617

1. Definice a výklad pojmů

1.1.

SAREPTA – provozovatel systému SAREPTA, společnost SAREPTA, s.r.o., sídlem U Vlečky 1046, Modřice , PSČ 664 42, IČ: 293 74 367, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 76617

1.2.

Uživatel – fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu o užívání systému SAREPTA

1.3.

Smlouva – Smlouva o užívání systému SAREPTA uzavřená v elektronické podobě mezi SAREPTOU a Uživatelem

1.4.

VOP či Obchodní podmínky – Všeobecné obchodní podmínky užívání systému SAREPTA

1.5.

Neregistrovaný uživatel – uživatel, který není registrovaný způsobem dle čl. 5 těchto VOP

1.6.

Nabídka – vystavení zboží na určitou dobu prostřednictvím systému SAREPTA obsahující nabídku koupě zboží s předem stanovenou cenou (obchodní nabídka) nebo nabídku s cenou stanovenou na základě návrhů zájemců o uzavření kupní smlouvy (aukční nabídka) či jejich kombinace (aukční nabídka s možností kup hned)

1.7.

Prodávající – Uživatel, který má zájem zboží, které pro tento účel vystavil v nabídce a které je předmětem nabídky, prodat

1.8.

Kupující – Uživatel, který má zájem zboží, které je předmětem nabídky, koupit a za tímto účelem se nabídky účastní

1.9.

Zboží – movité věci, které mohou být předmětem nabídky dle VOP, především sběratelské předměty a starožitnosti

1.10.

Položka – prodejní jednotka (tzv. los), v nabídce uvedená v řádku s identifikačním číslem a cenou. Jedna položka může obsahovat i věc hromadnou či soubor věcí (např. sestava, konvolut)

1.11.

Aukční nabídka čili nabídka „koupě zboží v aukci“ – způsob prodeje zboží, kdy výše ceny zboží je tvořena na základě návrhů cen (příhozů) zájemců o koupi zboží a uzavření kupní smlouvy po dobu trvání této nabídky

1.12.

Obchodní nabídka čili nabídka „koupě zboží v obchodě“– způsob prodeje zboží, kdy výše ceny zboží je pevně stanovená a pro kupujícího konečná

1.13.

Stanovená cena – cena zboží, resp. položky v obchodní nabídce, kterou stanoví prodávající při zadávání údajů do elektronického formuláře. Ke stanovené ceně bude připočtena vždy odměna za užívání systému SAREPTA dle Cenových podmínek a příslušná daň z přidané hodnoty z této odměny dle platných právních předpisů, což bude činit v součtu konečnou cenu zboží

1.14.

Cena dosažená v rámci aukce  - cena, která je stanovena na základě návrhu zájemce o koupi zboží / položky a o uzavření kupní smlouvy, který učiní po dobu trvání aukční nabídky návrh s nejvyšší cenou způsobem stanoveným v těchto VOP a který tak bude v aukci úspěšný

1.15.

Navýšená cena – cena zboží, resp. položky dosažená v rámci aukce po odečtení odměny SAREPTY za užívání systému SAREPTA vypočítané dle Cenových podmínek včetně DPH z této odměny (odměna SAREPTY se vypočítává vždy z  konečné ceny)

1.16.

Konečná cena – cena / částka uvedená u obchodní nabídky; cena / částka uvedená u volby Kup hned u aukční nabídkys možností kup hned; cena dosažená v rámci aukce u aukční nabídky; tato cena je pro kupujícího vždy konečná (kromě případného expedičního poplatku nebude kupující povinen ničeho dalšího za zboží platit) a zahrnuje v sobě vždy kupní cenu zboží vč. DPH, která náleží prodávajícímu, a odměnu za užívání systému SAREPTA vč. DPH, která náleží SAREPTĚ

1.17.

Minimální cena – cena zboží, resp. položky u aukční nabídky, kterou stanoví prodávající při zadávání údajů
do elektronického formuláře. Minimální cena je s připočtením odměny za užívání systému SAREPTA vypočítané dle Cenových podmínek a s připočtením příslušné daně z přidané hodnoty z této odměny u aukční nabídky cenou startovací / vyvolávací, na níž aukce zboží začíná

1.18.

Cena startovací / vyvolávací – cena zboží, resp. položky, na které začíná aukce dané položky, a která je tvořena minimální cenou a odměnou za užívání systému SAREPTA dle Cenových podmínek včetně DPH

1.19.

Systém SAREPTA – automatizovaný systém tvořený souborem software a hardware, který umožňuje registraci Uživatelů, průběh nabídky, provedení transakce, jakož i další služby

1.20.

Doba trvání nabídky – doba, po kterou je nabídka, vystavená prostřednictvím systému SAREPTA, aktivní, tj. po kterou jsou Uživatelé oprávněni reagovat na nabídky v systému s cílem uzavřít kupní smlouvu na zboží, tj. činit návrhy ve formě příhozů / limitů na cenu zboží v rámci aukční nabídky či činit objednávky v rámci obchodní nabídky; pro měření této doby je rozhodující čas systému

1.21.

Transakce – proces reakce na nabídku s cílem uzavřít kupní smlouvu

1.22.

Uživatelský účet  – přes uživatelský účet se majitel uživatelského účtu přihlašuje ke službám systému, a to 
pod unikátním uživatelským jménem, a je tak oprávněn služby systému využívat

1.23.

Odměna – odměna za užívání systému SAREPTA, který provozuje, spravuje a vykonává majetková autorská práva k němu společnost SAREPTA s.r.o., které tato odměna náleží; vypočítává se dle Cenových podmínek (viz čl. 24 těchto VOP), je povinen ji uhradit kupující a je již zahrnuta v konečné ceně dané položky / daného zboží. Odměnu hradí kupující jako součást konečné ceny zboží  a nárok na ni vzniká SAREPTĚ uhrazením konečné ceny zboží kupujícím dle platebních podmínek dle čl. 13 těchto VOP

2. Úvodní ustanovení

2.1.

Tyto VOP jsou součástí Smlouvy uzavřené mezi společností SAREPTA s.r.o. a Uživatelem, upravují vzájemná práva  a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy a dále práva a povinnosti Uživatelů při užívání systému SAREPTA.

2.2.

Pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak nebo není-li platnost některých ustanovení těchto VOP Smlouvou vyloučena, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto VOP.

3. Systém SAREPTA, ochrana práv a oprávněných zájmů SAREPTY

3.1.

SAREPTA provozuje internetový systém SAREPTA, který umožňuje  prodávajícím Uživatelům nabízet zboží k prodeji a stanovit podmínky prodeje a  kupujícím Uživatelům nabízené zboží kupovat, zajišťuje správu tohoto systému a jeho údržbu. SAREPTA podporuje prodej zboží v nabídkách prostřednictvím reklam na internetu. K tomuto účelu je SAREPTA oprávněna nabídky Uživatelů zveřejňovat (i na serverech třetích osob) včetně Uživatelem poskytnutých fotografií a popisu prodávaného zboží, a Uživatel k tomuto užití poskytuje souhlas.

3.2.

SAREPTA neprovádí kontrolu prodávajícími Uživateli nabízeného zboží a negarantuje splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi Uživateli.

3.3.

Celý systém, jeho interaktivní databáze a grafická podoba i struktura internetových stránek SAREPTY jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá majetková práva společnost SAREPTA s.r.o. Jakékoli užití výše uvedených autorských děl je možné pouze s výslovným písemným souhlasem SAREPTY, jinak se jedná o neoprávněný zásah do autorských práv. V takových případech má SAREPTA nárok na to, aby se osoba, která zasáhla do autorských práv SAREPTY, takového jednání zdržela, odstranila následky tohoto zásahu, poskytla přiměřené zadostiučinění, vydala bezdůvodné obohacení či nahradila SAREPTĚ škodu.

3.4.

Uživatelé nejsou oprávnění užívat software, skripty nebo jiné mechanismy, které by mohly narušit funkce systému, nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery SAREPTY, jakýmkoli způsobem zasahovat do systému, měnit či blokovat jeho obsah či jakýmkoli způsobem narušovat činnost systému.

3.5.

Obsah umístěný na internetových stránkách SAREPTY a v databázích systému podléhá rovněž autorskoprávní ochraně.

4. Podmínky SAREPTY

4.1.

Obchodování prostřednictvím systému SAREPTA je dostupné všem osobám, které splňují následující podmínky:

a) fyzické osoby starší 18 let, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu a které jsou zaregistrovány

b) zaregistrované právnické osoby zapsané v obchodním či jiném rejstříku

4.2.

Zájemci o uzavření Smlouvy ani Uživatelé nemají žádný právní nárok na užívání systému nebo na uzavření Smlouvy. SAREPTA si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od Smlouvy se stávajícím Uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám, a to za podmínek uvedených ve VOP.

4.3.

Uživatelé, kterým byla SAREPTOU v souladu s VOP zrušena registrace či zablokován uživatelský účet, nemohou prostřednictvím systému SAREPTA obchodovat, přestože splňují podmínky dle čl. 4.1.

5. Registrace

5.1.

Registrace do systému je nezbytnou podmínkou pro nabízení a koupi zboží v obchodě nebo v aukci. Výjimkou je nákup zboží Neregistrovaného Uživatele v obchodě dle čl. 10 VOP a nákup zboží v aukční nabídce s možností kup hned dle čl. 12 VOP, nakupuje-li Neregistrovaný Uživatel dané zboží mimo aukci prostřednictvím možnosti „kup hned“. Registrací dochází k uzavření Smlouvy. O provedené registraci zašle SAREPTA Uživateli ověřovací email. Samotná registrace je bezplatná.

5.2.

Uživatel je povinen při registraci zadat následující údaje:

 • Fyzická osoba – jméno, příjmení, plnou adresu včetně země (trvalé či přechodné bydliště), případně doručovací adresu, je-li odlišná, telefonní číslo, e-mailovou adresu, která slouží současně jako přihlašovací uživatelské jméno, a heslo
 • Fyzická osoba – podnikatel  - kromě údajů výše uvedených u fyzické osoby i identifikační číslo (IČ) a daňové identifikační číslo (DIČ) a místo podnikání uvedené namísto bydliště
 • Právnická osoba – obchodní firmu (název), sídlo, zemi, identifikační číslo (IČ), daňové identifikační číslo (DIČ), telefonní číslo, jméno a příjmení osoby oprávněné, příp. zmocněné za tuto právnickou osobu jednat, e-mailovou adresu, která slouží současně jako přihlašovací uživatelské jméno, a heslo.

Na žádost SAREPTY je osoba, která byla zmocněna k jednání za právnickou osobou, a to zejména ke zřízení a užívání uživatelského účtu, povinna doložit plnou moc, která ji k tomu zmocňuje.

5.3.

Osoby, které se registrují, jsou povinny uvádět při registraci pouze pravdivé a správné údaje a nesmí využívat cizích emailových adres. Uživatel je povinen SAREPTU informovat o změně jakéhokoli údaje uvedeného výše v čl. 5.2. bez zbytečného odkladu, kdy ke změně dojde. Přihlašovací uživatelské jméno nelze následně měnit.
Poruší-li Uživatel některou z povinností uvedených v tomto článku, jeho uživatelský účet může být zablokován a případně může být na něm vymáhána náhrada škody podle platných právních předpisů.

5.4.

SAREPTA je oprávněna požádat Uživatele v případě pochybností k prokázání správnosti a pravdivosti údajů zadaných Uživatelem při registraci. Nevyhoví-li Uživatel této žádosti v přiměřené době, je SAREPTA oprávněna uživatelský účet Uživatele zablokovat.

5.5.

SAREPTA je oprávněna poskytnout Uživatelům za účelem uzavření kupní smlouvy údaje o Uživateli představující druhou smluvní stranu kupní smlouvy.

5.6.

Uživatelé jsou oprávněni požádat SAREPTU o odstranění jejich údajů z databáze SAREPTY a o zrušení uživatelského účtu.

5.7.

S uživatelským účtem Uživatele nesmí disponovat jiná osoba nežli Uživatel, který jej zřídil. Pakliže by s ním disponovala jiná osoba, zakládá takové jednání důvod pro odstoupení od uzavřené kupní smlouvy ze strany druhé smluvní strany pro omyl a Uživateli jednajícímu v omylu tak vzniká nárok na náhradu škody vůči osobě, která neoprávněně disponovala s uživatelským účtem jiného. Uživatel také není oprávněn zpřístupnit svůj účet třetí osobě. Uživatel je povinen udržovat svůj uživatelský účet a heslo k němu v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám. SAREPTA neodpovídá za ztrátu hesla Uživatele, ledaže by ztráta byla způsobena úmyslným zaviněním či hrubou nedbalostí SAREPTY.

5.8.

Uživatelé nesmí nakupovat v nabídce, ve které jsou prodávající, ani se účastnit nabídky osoby blízké či propojené k Uživateli - prodávajícímu s cílem dosáhnout příhozy / limity dosažení co nejvyššího příhozu třetí osoby. Uživatel nesmí sám ani prostřednictvím zástupce manipulovat s výsledkem nabídky a cenou jím nabízeného zboží.

5.9.

SAREPTA je oprávněna uživatelský účet Uživatele zablokovat, nedodržuje-li Uživatel pravidla obchodování stanovená VOP.

6. Zakázané zboží

6.1.

Je zakázáno nabízet zboží, jehož prodej, koupě či užívání je v rozporu s platnými právními předpisy České republiky a EU, v rozporu s dobrými mravy či v rozporu s Etickým kodexem Uživatele dle čl. 23 VOP (dále také jen jako „zakázané zboží“).

6.2.

SAREPTA je oprávněna odstranit ze systému SAREPTA nabídku, která by u jiných Uživatelů vzbuzovala pohoršení či která by měla negativní vliv na dobrou pověst SAREPTY.

6.3.

Uživatel nesmí zakázané zboží nabízet či zasílat společně s ostatním prodávaným zbožím, a to ani jako dar.

7. Druhy nabídek

7.1.

Uživatelům je umožněno prostřednictvím systému SAREPTA nabízet zboží ke koupi v těchto druzích nabídek:

Obchodní nabídka (prodej za pevně stanovenou cenu)
Obchodní nabídka je nabídkou koupě zboží v obchodě za předem stanovenou cenu (tzv. konečnou cenu = stanovená cena + odměna za užívání systému SAREPTA vč. DPH). Kupní smlouva je uzavřena s Uživatelem, který jako první oznámí prodávajícímu prostřednictvím systému SAREPTA, že nabídku přijímá, resp. že o nabídku má zájem. To se uskutečňuje vložením daného zboží do nákupního košíku a odesláním tzv. „objednávky“, kterou Uživatel – kupující vyplní požadovanými údaji (v případě, není-li zaregistrován či přihlášen v systému SAREPTA) či případně doplní o jinou doručovací adresu, potvrdí a odešle prostřednictvím systému SAREPTA (blíže viz.čl. 10 VOP). Potvrzením objednávky je prostřednictvím systému SAREPTA prodávajícímu na jeho emailovou adresu odeslán automatický email s oznámením, že jeho nabídka byla přijata, resp. že o jeho nabídku byl projeven zájem.  Kupujícímu je potvrzením objednávky prostřednictvím systému SAREPTA zároveň odesílán automatický email s potvrzením o přijetí jeho objednávky včetně bližších informací o úhradě ceny za dané zboží.

Aukční nabídka (prodej v aukci)
Aukční nabídka je nabídka koupě zboží v aukci, kdy zájemci o koupi zboží podávají návrhy cen zboží postupem dle těchto VOP (blíže viz čl. 11 VOP) za účelem uzavření kupní smlouvy, kdy předmětem kupní smlouvy je prodávajícím vystavené zboží v nabídce a jediným kritériem výběru nejvhodnějšího návrhu zájemce o koupi daného zboží je výše kupujícím navržené konečné ceny.
Prodávající je povinen uzavřít kupní smlouvu se zájemcem, který formou příhozů či limitů za dané zboží nabídl nejvyšší konečnou cenu.
Po skončení aukce a zvolení způsobu dopravy / předání zboží kupujícím, případně systémem SAREPTA (čl. 15 VOP) je prodávajícímu na jeho emailovou adresu odeslán automatický email prostřednictvím systému SAREPTA s oznámením, že o zboží v nabídce prodávajícího projevil někdo zájem za určitou konečnou cenu.  Kupujícímu je odeslán automatický email prostřednictvím systému SAREPTA s potvrzením o tom, že byl v aukci úspěšný nabídnutím nejvyšší konečné ceny za zboží, s bližšími informacemi o úhradě konečné ceny za dané zboží.

Aukční nabídka s možností kup hned (prodej v aukci či v obchodě)
Jedná se o alternativní způsob prodeje zboží, kdy kupující může koupit zboží buď

- v obchodě  -  za předem stanovenou cenu, která je vyšší než startovací / vyvolávací cena zboží v aukci, případně vyšší než průběžná cena aktuálně dosažená v rámci aukce, shodně jako u obchodní nabídky, tedy vložením zboží do nákupního košíku a odesláním objednávky;
Pokud kupující učiní objednávku na zboží v aukční nabídce s možností kup hned, je učiněním objednávky zboží aukce tohoto zboží pozastavena a zboží je tzv. rezervováno (čl. 14 VOP).

- v aukci - za cenu dosaženou v rámci aukce, která je stanovena na základě návrhu zájemce o koupi zboží / položky a o uzavření kupní smlouvy, který učiní po dobu trvání aukční nabídky návrh s nejvyšší cenou způsobem stanoveným v těchto VOP a který tak bude v aukci úspěšný.
Jakmile cena navržená některým z kupujících v rámci aukce přesáhne cenu, za kterou je možné zboží koupit v rámci obchodu, volba „Kup hned“ se odstraní a zboží bude možné zakoupit pouze v rámci aukce.
Blíže viz čl. 12 VOP.

8. Pravidla nabízení zboží prodávajícím

8.1.

Pro vystavení nabídky zboží/položky prostřednictvím systému je prodávající povinen vyplnit elektronický formulář, a to pro každou položku zvlášť. V elektronickém formuláři je prodávající povinen vyplnit požadované údaje, a to zejména:
Kategorii, případně další podkategorie (výběr je nutno vyčerpat), rok vydání / výroby / vzniku zboží, popis zboží, vyobrazení zboží, umístění - druh nabídky (aukční, obchodní, aukční s možností kup hned), minimální cenu (pro aukci) či stanovenou cenu (pro obchod), dobu trvání nabídky u aukční nabídky, platební a dodací podmínky - např. možnost osobního odběru zboží a místo odběru stanovené názvem okresu, dodání zboží prostřednictvím České pošty, s.p. či jiného vhodného přepravce (dále dohromady také jen jako dodání tzv. „poštou“), náklady na dodání zboží – tzv. expediční poplatek a počet kusů u opakující se položky.

8.2.

Prodávající může zvolit dva druhy nabídek – aukční i obchodní zároveň, s tím, že jako první v pořadí probíhá aukce daného zboží a pokud aukce neskončí úspěšně, tj. nikdo se jí nezúčastní, stane se zboží předmětem obchodní nabídky.

8.3.

Po dobu 10 dnů ode dne vystavení nabídky je nabídka prodávajícího zařazena vždy automaticky do skupiny Novinky, kde jsou nabídky položek řazeny od nejnovějších, a to v rámci všech nabídek obsažených v systému SAREPTA, ale i v jednotlivých kategoriích a podkategoriích. Prodávající si může zvolit, zda využije možnosti po tuto dobu zadat libovolnou výši procentuální přirážky, která se připočte ke stanovené ceně, a to prostřednictvím elektronického formuláře.

8.4.

Expediční poplatek v sobě zahrnuje balné a náklady na dodání zboží příslušným přepravcem včetně DPH, přičemž náklady na dodání zboží musí být přiměřené výši odpovídající ceníku příslušného přepravce a balné musí být stanoveno v obvyklé výši. Nebude-li uvedeno jinak, zboží, u kterého bude uveden symbol záruky (čl. 19 VOP), a u kterého nebude stanoven pouze osobní odběr, je dodáváno prostřednictvím České pošty, s.p. za expediční poplatek uvedený u příslušné nabídky.

8.5.

Prodávající je povinen umístit zboží do kategorie a podkategorie v systému, která předmětu nabízeného zboží nejlépe odpovídá. Prodávající je povinen umísťovat podobné předměty / položky do stejné kategorie. V případě, že se taková kategorie v systému nenachází, umístí prodávající nabídku do kategorie „Ostatní“.

8.6.

Popis zboží nesmí obsahovat jakoukoli reklamu nebo návrh k přímému prodeji zboží mimo systém SAREPTA. Nabízená položka / nabízený předmět zboží musí být dostatečně, úplně, přesně a jasně popsán. Popis zboží musí být vždy v českém jazyce. Název nabídky ani popis zboží nesmí obsahovat žádná klíčová slova za účelem manipulace výsledků vyhledávání, která nesouvisí s nabízeným zbožím, ani žádné odkazy či prvky programovacích jazyků. V popisu zboží musí prodávající uvést jakékoliv vady zboží i vady obalu zboží. Neučiní-li tak prodávající, odpovídá kupujícímu za vady dle příslušných právních předpisů a nese náklady, které kupujícímu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady zboží. Popis zboží nesmí obsahovat ani inzerci či reklamu na zboží nabízené mimo systém SAREPTA. Při popisu zboží se prodávající nesmí rovněž dopouštět nekalosoutěžního jednání (parazitování na pověsti, vyvolání nebezpečí záměny apod.).

8.7.

Nabídka zboží musí obsahovat rovněž vyobrazení zboží – fotografii zboží, odpovídající skutečnému stavu zboží ke dni vyplňování elektronického formuláře, přičemž prodávající může ke každé položce připojit prostřednictvím elektronického formuláře až 4 fotografie (formát JPG, 1 fotografie o velikosti max. 2 MB), a to v souladu s právními předpisy, zejména předpisy regulujícími autorská práva či jiná práva duševního vlastnictví. V případě podezření SAREPTY, že fotografie nezobrazuje zboží, které by odpovídalo nabídce, je SAREPTA oprávněna, nikoli však povinna, vyžádat si od prodávajícího další fotografie zboží, které je předmětem nabídky. Nedoloží-li prodávající SAREPTĚ na její žádost tyto další fotografie zboží bez zbytečného odkladu, je SAREPTA oprávněna nabídku daného zboží ze systému odstranit.

8.8.

Po vyplnění elektronického formuláře musí prodávající vyčkat na potvrzení o přijetí jeho nabídky do systému SAREPTA, které mu bude zasláno na email, který uvedl při registraci do systému. Po obdržení tohoto potvrzení bude jeho nabídka vystavena v systému. SAREPTA není povinna údaje v elektronickém formuláři prodávajícího kontrolovat, ani neodpovídá za jejich správnost či pravdivost. Prodávající však může být SAREPTOU vyzván, aby některé údaje uvedené v elektronickém formuláři změnil či některé chybějící údaje doplnil. Pokud tak na výzvu neučiní, nemusí být jeho nabídka v systému SAREPTA vystavena. SAREPTA je rovněž oprávněna nepřijmout nabídku prodávajícího do systému SAREPTA, nebude-li zboží, které má být předmětem nabídky, odpovídat charakteru zboží nabízeného prostřednictvím systému na webových stránkách SAREPTY či nebude-li toto zboží odpovídat požadavku vyššího standardu či kvality kladenému na zboží, které je prostřednictvím systému SAREPTA nabízeno.

8.9.

Po vystavení nabídky zboží prostřednictvím systému není možné, aby prodávající údaje nabídky zboží měnil, s výjimkou úpravy ceny u obchodní nabídky vyjádřením procentuální slevy z ceny stanovené (viz čl. 8.15. VOP).V případě, že prodávající bude mít v úmyslu zboží, které je předmětem nabídky v systému SAREPTA, prodat na sběratelské burze či setkání, je povinen nabídku zboží v systému SAREPTA skrýt po dobu trvání dané burzy, a v případě prodeje uskutečněného na takové sběratelské burze či setkání nabídku ihned odstranit.  Na žádost SAREPTY je povinen prodávající sdělit název a místo konání dané burzy či setkání.

8.10.

V případě nemožnosti plnění ze strany prodávajícího (např. zničení, krádež věci), v případě, že prodávající zjistí nějaké nesrovnalosti v popisu nebo ceně zboží, nebo v jiných mimořádných případech, např. v případě dle čl. 8.9. věta druhá VOP,  je možné, aby prodávající danou nabídku zboží ze systému i v průběhu doby trvání nabídky odstranil. V pochybnostech je povinen na žádost SAREPTY skutečnost vedoucí k odstranění nabídky prokázat. Pokud by prodávající této možnosti odstranění nabídky ze systému zneužíval a takto odstraňoval více svých nabídek, je SAREPTA oprávněna zablokovat uživatelský účet prodávajícího.

8.11.

Veškeré prodávajícím uváděné ceny jsou cenami včetně DPH. Veškeré ceny uváděné v nabídce u zboží / v rámci položky jsou rovněž uváděny včetně DPH.

8.12.

Připojuje-li prodávající k nabídce zboží prostřednictvím elektronického formuláře fotografie či jiné obrázky zboží, slogany či jiné texty, zejména ty, které jsou dostupné na internetu či jinde, upozorňuje tímto SAREPTA, že tato díla mohou být předmětem autorskoprávní či jiné ochrany a prodávající tak tímto jednáním může zasáhnout do práv třetích osob, zejména pokud si nezajistil souhlas autora, nabyvatele či vlastníka práv k danému dílu.

8.13.

SAREPTA neodpovídá za obsah popisu zboží ani jiný obsah nabídky prodávajícího. SAREPTA je však oprávněna odstranit nabídku ze systému, dozví-li se o prokazatelném porušení autorských práv či práv průmyslových (např. k ochranným známkám) prodávajícím.

8.14.

SAREPTA je oprávněna trvale evidovat veškeré záznamy o položkách v systému. S tím prodávající výslovně souhlasí.

8.15.

Prodávající je oprávněn u obchodní nabídky upravovat stanovenou cenu zboží a s tím související cenu konečnou, a to zadáním tzv. procentuální slevy dle níže uvedených kritérií (dále také jen jako „procentuální sleva“ či „sleva“). Procentuální sleva, ať již zadaná prodávajícím či automaticky systémem (viz čl. 9.2. VOP), se počítá vždy z ceny stanovené, tzn. z ceny zadané prodávajícím při vyplňování elektronického formuláře. K takto vypočítané nové ceně (tedy k ceně stanovené po odečtení prodávajícím zadané slevy) se připočítává odměna za užívání systému SAREPTA dle Cenových podmínek (při výpočtu odměny se vychází vždy ze stanovené ceny po odečtení prodávajícím zadané slevy), což činí dohromady novou konečnou cenu zboží. Procentuální slevu může prodávající zadat kdykoli po dobu prvních 4 měsíců trvání obchodní nabídkyv rozmezí 1-90%, a po uplynutí této doby, bude-li obchodní nabídka daného zboží stále aktivní, procentuální slevu v již omezeném rozmezí 50% - 90%. Sleva však nikdy nesmí být stanovena vyšší než 90% ze stanovené ceny. Procentuální slevu je možné dle výše uvedených kritérií kdykoli změnit, vždy je však platná procentuální sleva posledně zadaná, která se nepřipočítává k původně prodávajícím zadané slevě.

8.16.

Prodávající je oprávněn prostřednictvím systému SAREPTA nabízet zboží pouze do maximální výše stanovené ceny 25.000,- Kč za 1 položku.

9. Doba trvání nabídky

9.1.

Prodávající může prostřednictvím elektronického formuláře u aukční nabídky zvolit dobu trvání nabídky, a to v rozmezí 5–21 dní, která počíná běžet ode dne vyplnění elektronického formuláře. Prodávající bere na vědomí, že přijetí nabídky do systému a vystavení nabídky prostřednictvím systému se uskuteční až po obdržení potvrzující emailové zprávy dle 8.8. VOP, což může trvat v krajním případě i několik dní.

9.2.

U obchodní nabídky je doba trvání nabídky automaticky nastavena na 4 měsíce. Po uplynutí této doby systém automaticky prodlouží dobu trvání nabídky o další 2 měsíce a nastaví u nabídky automaticky slevu ze stanovené ceny ve výši 50% (i v případě, zadal-li již prodávající u dané nabídky zboží procentuální slevu ve výši 1-49%), případně zadal-li již prodávající u dané obchodní nabídky zboží slevu ve výši 50% a výš ze stanovené ceny, nastaví systém u této nabídky automaticky další slevu ve výši 10 %, která se k již prodávajícím zadané slevě připočítá. Shodně viz postup výpočtu konečné ceny zboží dle čl. 8.15. VOP. Sleva však nikdy nebude vyšší než 90% ze stanovené ceny. O tomto prodloužení nabídky a automatickém zadání slevy systémem bude prodávající předem vyrozuměn upozorňujícím emailem. Pokud nebude chtít prodávající za těchto podmínek pokračovat ve vystavení nabídky zboží, je oprávněn nabídku zboží ze systému odstranit. Po uplynutí 6 měsíců systém automaticky nabídku ze systému vyřazuje, nedohodne-li se prodávající se SAREPTOU jinak.

9.3.

Pokud zvolí prodávající v elektronickém formuláři u zboží oba druhy nabídek – obchodní i aukční, vystavuje se zboží nejdříve jako aukční nabídka. Po uplynutí prodávajícím stanovené doby trvání aukční nabídky v souladu s těmito VOP a v případě, neprodá-li se zboží v rámci aukce, stává se zboží předmětem obchodní nabídky.

9.4.

Po dobu, kdy je zboží předmětem nabídky vystavené v systému SAREPTA, není prodávající oprávněn zboží takto nabízené prodávat a nabízet mimo systém SAREPTA, napřímo ani jiným způsobem (prostřednictvím inzerce na jiných webových stránkách apod.), s výjimkou uvedenou v čl. 8.9. věta druhá VOP. Pokud prodávající tuto svou povinnost poruší, je SAREPTA oprávněna uživatelský účet prodávajícího zablokovat a veškeré jeho nabídky zboží ze systému odstranit.

10. Koupě zboží v obchodě

10.1.

Kupující, který má zájem koupit zboží, které je předmětem obchodní nabídky, musí dané zboží nejprve vložit do tzv. „nákupního košíku“ zvolením položky, na níž je uvedena konečná cena zboží u příslušné obchodní nabídky. Z nákupního košíku, v němž je vybrané zboží po určitou dobu uchováno, uskutečňuje kupující tzv. Objednávku, která je oznámením o přijetí nabídky kupujícím, resp. oznámením, že kupující má zájem o koupi zboží v nabídce za konečnou cenu v nabídce uvedenou. Přijetí konečné ceny skládající se z ceny stanovené a odměny SAREPTY je provedeno potvrzením nákupu všech položek umístěných do nákupního košíku.

10.2.

Po potvrzení objednávky dle čl. 10.1. VOP obdrží prostřednictvím systému SAREPTA kupující automatický email s potvrzením o uskutečnění jeho objednávky včetně bližších informací o úhradě konečné ceny za dané zboží včetně případného expedičního poplatku. Na základě těchto informací je kupující povinen uhradit konečnou cenu zboží včetně případného expedičního poplatku dle platebních podmínek stanovených v čl. 13 VOP.

11. Koupě zboží v aukci

11.1.

Kupující, který se chce účastnit konkrétní aukce, musí přidat danou aukci do sekce Moje aukce zvolením položky, na níž je uvedena průběžná cena, u každé konkrétní aukční nabídky. V  sekci Moje aukce jsou obsaženy následně všechny probíhající aukce, které si takto kupující vybral (dále také jen jako „vybrané aukce“) s úmyslem se jich zúčastnit. Přes tuto sekci se pak kupující vždy dostane do dané probíhající aukce.

11.2.

Kupující může vybrané aukce ze sekce Moje aukce kdykoli odstranit, odstranění však nemá vliv na příhozy a limity, které v rámci odstraňované aukce již kupující učinil.

11.3.

Aukce zboží v rámci aukční nabídky začíná vždy na startovací / vyvolávací ceně. Kupující je oprávněn zadávat prostřednictvím systému limity dle čl. 11.4. těchto VOP.  Limit se může rovnat rovněž startovací / vyvolávací ceně. Limit může být zadán v jakékoli výši vyšší nebo rovné ceně startovací / vyvolávací.

11.4.

Zadávání limitu na danou položku

Kupující zadává prostřednictvím systému SAREPTA tzv. limit, který stanovuje maximální konečnou cenu, za kterou je kupující ochoten zboží v aukční nabídce zakoupit (včetně odměny SAREPTY za užívání systému). Takto zadaný limit není systémem SAREPTA zveřejňován a zůstává pro ostatní kupující i prodávajícího utajen. V případě zadání limitu provádí systém SAREPTA automaticky jednotlivé příhozy za kupujícího tak, aby byl návrh kupujícího návrhem s nejvyšší nabídnutou cenou, tedy aby převýšil návrhy ostatních zájemců o koupi daného zboží s tím, že systém navýší průběžnou cenu zboží vždy o jeden příhoz podle tabulky uvedené v čl. 25 VOP, pokud dojde k navýšení průběžné ceny ostatními zájemci o koupi, a to až do výše zadaného limitu. Pokud by mělo automatickým příhozem dojít k překročení limitu, systém navýší průběžnou cenu pouze na hodnotu zadaného limitu. Takto systém funguje, pokud je limit zadaný kupujícím vyšší než limit zadaný jinými zájemci. V průběhu trvání aukční nabídky (s výjimkou doby tzv. živé aukce) je navrhovatel oprávněn zvýšit limit na vyšší částku. Není možné však již zadaný limit ze systému odstranit.

Veškeré ceny zboží navrhované kupujícím jsou uváděny včetně DPH.

Příklady výpočtu konečné ceny dosažené v rámci aukce v případě zadávání limitů jsou uvedeny v čl. 26 VOP.

11.5.

Příhoz kupujícího

Příhozem se rozumí u aukčních nabídek návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy za určitou cenu (včetně započítání odměny SAREPTY za užívání systému), kdy předmětem kupní smlouvy je prodávajícím vystavené zboží v nabídce. Příhozy je možné činit pouze v průběhu tzv. živé aukce (čl. 11.10. VOP) a vždy v souladu s příhozovou tabulkou dle čl. 25 VOP.

11.6.

Prodávající je povinen uzavřít kupní smlouvu s kupujícím, který formou příhozů či limitů (viz čl. 11.3.) prostřednictvím systému SAREPTA v době trvání aukční nabídky nabídne nejvyšší konečnou cenu za dané zboží (včetně odměny SAREPTA). Jediným kritériem výběru nejvhodnějšího návrhu zájemce o koupi daného zboží, které je předmětem nabídky, je tak výše konečné ceny, kterou kupující navrhuje.

11.7.

Pokud se zájemci o koupi zboží v nabídce, jejíž aukce se účastní, zobrazuje červená značka ve tvaru trojúhelníku, znamená to, že zájemce o koupi není v aukci v daném okamžiku úspěšný. Pokud se však zájemci o koupi zboží v nabídce zobrazuje zelená značka ve tvaru trojúhelníku, znamená to, že v daný okamžik je v aukci úspěšný. Situace se však může v průběhu trvání akce měnit.

11.8.

Zadá-li více zájemců o koupi zboží shodný limit, který se stane v průběhu aukce limitem nejvyšším, bude v aukci v daném okamžiku, kdy se stane tento limit v průběhu aukce limitem nejvyšším, úspěšný ten, který zadal tento shodný limit jako první v pořadí.

11.9.

V aukční nabídce se zobrazuje rovněž:

 • čas, který zbývá do konce aukce
 • počet osob, které se dané aukce účastní, tedy osoby, které již zadaly v dané aukci v průběhu jejího trvání nějaký limit (to však pouze v případě, zařadil-li zájemce o koupi danou aukční nabídku do sekce Moje aukce)

11.10.

Zbývá-li do konce aukce šedesát vteřin, uzavře se tímto okamžikem možnost zadávat limity v rámci aukce, a zájemcům o koupi daného zboží je dále umožněno pouze zadávat prostřednictvím systému tzv. příhozy, a to ve výši dle příhozové tabulky uvedené v čl. 25 VOP (dále také jen jako tzv. „živá aukce“). Za zájemce o koupi, který do doby, než byla v rámci aukce možnost zadávat limity uzavřena, zadal nejvyšší limit v rámci dané aukce, činí nadále příhozy v rámci živé aukce automaticky systém, shodně jak je uvedeno v čl. 11.4. VOP, a tento zájemce o koupi tak nemusí, ani nemůže, činit příhozy sám do doby, než bude dosaženo hodnoty jím zadaného limitu.
S každým příhozem, resp. s každým zadáním příhozu se prodlužuje čas zbývající do konce aukce v rámci živé aukce vždy o 10 vteřin, maximálně však tak, aby zbývající čas do konce aukce nikdy nepřesáhl 60 vteřin.

12. Koupě zboží v aukci s možností kup hned

12.1.

Kupující, který má zájem koupit zboží, které je předmětem aukční nabídky s možností kup hned, může zboží zakoupit v aukci, která probíhá způsobem uvedeným v čl. 11 těchto VOP, za cenu dosaženou v rámci proběhlé aukce, nebo může dané zboží zakoupit ihned za předem stanovenou cenu uvedenou u příslušné nabídky vlevo v černém políčku. Tato cena je konečná a je vždy vyšší než cena vyvolávací / startovací, na níž aukce zboží začíná, či cena průběžná, která se v průběhu aukce mění dle příhozů zájemců o koupi daného zboží, které jsou uvedeny u příslušné nabídky vpravo v modrém políčku. Zvolením položky „Kup hned“u této nabídky vloží kupující zboží do tzv. „nákupního košíku“. Z nákupního košíku, v němž je vybrané zboží po určitou dobu uchováno, pak kupující uskutečňuje tzv. Objednávku shodně jako u obchodní nabídky (čl. 10 VOP), která je oznámením o přijetí nabídky kupujícím, resp. oznámením, že kupující má zájem o koupi zboží v nabídce za kupní cenu v nabídce uvedenou. Přijetí navržené ceny je provedeno potvrzením nákupu všech položek umístěných do nákupního košíku.

13. Platební podmínky

13.1.

Kupující i prodávající berou na vědomí a užíváním systému SAREPTA souhlasí s tím, že veškeré platby za zboží, o které má kupující zájem a které od prodávajícího kupuje, bude přijímat na svůj bankovní učet SAREPTA, a to pouze způsobem a za podmínek uvedených v těchto VOP.

13.2.

Po potvrzení objednávky kupujícím dle čl. 10.1. těchto VOP je kupující povinen uhradit způsobem uvedeným v čl. 13.3. těchto VOP konečnou cenu zboží (zahrnující odměnu SAREPTY) včetně případného expedičního poplatku(dle zvoleného způsobu předání zboží – viz čl. 15 VOP) na bankovní účet SAREPTY uvedenýv automatickém emailu (viz čl. 10.2. VOP), který systém SAREPTA zasílá kupujícímu ihned po učinění objednávky kupujícího na dané zboží či po učinění rozhodujícího příhozu kupujícího v aukci, a to na emailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce či při registraci (dále také jen jako „bankovní účet SAREPTY“), a to do 3 dnů ode dne obdržení tohoto automatického emailu mj. potvrzujícího učinění objednávky. Na povinnost uhradit prodejní cenu zboží včetně případného expedičního poplatku nemá vliv skutečnost, že email s potvrzením o uskutečnění objednávky kupujícím nebyl kupujícímu doručen z důvodu na straně kupujícího (např. technické potíže, neoznámení změny emailové adresy kupujícího). Bankovní spojení SAREPTY pro platby v CZK v České republice: bankovní účet č. 2300429844/2010 vedený u Fio banka, a.s., bankovní spojení SAREPTY pro platby v  EUR ve Slovenské republice: bankovní účet č. 2600520690/2010 vedený u Fio banka, a.s.

13.3.

Kupující je povinen uhradit prodejní cenu zboží včetně případného expedičního poplatku na bankovní účet SAREPTY pouze následujícím způsobem:

 • bezhotovostně, tj. převodem peněžních prostředků ze svého bankovního účtu
 • prostřednictvím systému GoPay společnosti GOPAY s.r.o. – online platba kartou, kterou systém SAREPTA nabízí 
 • složením hotovosti na bankovní účet SAREPTY, a to na pokladně příslušné pobočky Fio banka, a.s.
 • platba v hotovosti v kanceláři SAREPTY nacházející se na adrese U Vlečky 1046, Modřice, v provozní době nebo na příslušné pobočce SAREPTY v případě osobního odběru zboží na této pobočce.

Kupující není oprávněn hradit jakékoli částky poštovní poukázkou či jiným než výše stanoveným způsobem.

13.4.

Kupující souhlasí s tím, aby banka či jiná instituce sdělila prodávajícímu veškeré údaje potřebné pro plnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů.

13.5.

V den uhrazení konečné ceny za zboží včetně případného expedičního poplatku kupujícím dle platebních podmínek uvedených v těchto VOP uvědomí SAREPTA oba Uživatele – kupujícího i prodávajícího o přijaté platbě, a to prostřednictvím emailu zasílaného na emailové adresy Uživatelů (tj. na emailové adresy, které Uživatelé – kupující a prodávající uvedli při registraci či v objednávce). Touto cestou jsou zároveň Uživatelům - kupujícímu a prodávajícímu sděleny kontaktní údaje na druhou smluvní stranu, tj. prodávajícímu kontaktní údaje na kupujícího a kupujícímu kontaktní údaje na prodávajícího. Kontaktními údaji se pro tento účel rozumí jméno a příjmení, případně obchodní firma a identifikační číslo právnické osoby, telefonní číslo a emailová adresa daného Uživatele, které Uživatelé – kupující a prodávající uvedli při registraci do systému SAREPTA či v objednávce. Uhrazením konečné ceny zboží včetně případného expedičního poplatku se rozumí připsání platby (celé částky) na bankovní účet SAREPTY.

13.6.

Zvolil-li si kupující osobní odběr zboží, jsou Uživatelé – kupující i prodávající povinni se po obdržení kontaktních údajů druhé smluvní strany vzájemně kontaktovat a domluvit si vzájemné předání zboží.

13.7.

Prodávající je následně povinen zboží kupujícímu předat či odeslat způsobem a ve lhůtách dle čl. 15 VOP.

13.8.

Nejpozději do 20 dnů ode dne uhrazení konečné ceny zboží včetně případného expedičního poplatku kupujícím je prodávající povinen předložit SAREPTĚ doklad prokazující odeslání zboží kupujícímu či jeho předání kupujícímu, dle kupujícím zvoleného způsobu předání – viz čl. 15 těchto VOP (dále také jen jako „doklad“). SAREPTA není oprávněna ani povinna posuzovat pravost ani správnost podkladů, které jí prodávající předložil. Po předložení příslušného dokladu o předání / zaslání zboží kupujícímu prodávajícím zašle SAREPTA bez zbytečného odkladu finanční prostředky, které přijala od kupujícího, po odečtení odměny za užívání systému SAREPTA dle Cenových podmínek včetně DPH z této odměny, která náleží SAREPTĚ, na bankovní účet, který ji prodávající sdělí, případně který uvedl již při registraci do systému SAREPTA. Tato finanční částka se rovná ceně stanovené, minimální či navýšené dle druhu nabídky, případně ceně stanovené po započtení slevy dle čl. 8.15 a/nebo čl. 9.2. VOP, a expedičnímu poplatku, je-li kupujícím hrazen.

13.9.

Nepředloží-li prodávající SAREPTĚ ve lhůtě 20 dnů ode dne uhrazení konečné ceny zboží včetně případného expedičního poplatku kupujícím výše uvedený doklad, je SAREPTA povinna po uplynutí této lhůty vrátit finanční prostředky, které obdržela od kupujícího zpět kupujícímu, a to na bankovní účet, z kterého daná částka přišla, případně jiným vhodným způsobem.

14. Rezervace zboží

14.1.

Rezervací zboží se rozumí stav, kdy zboží / položka vystavená prostřednictvím systému SAREPTA v nabídce je blokována a nelzeji zakoupit.K rezervaci zboží, které je předmětem nabídky, dochází automaticky prostřednictvím systému SAREPTA učiněním objednávky kupujícím u obchodní nabídky (čl. 10.1. VOP) či u aukční nabídky s možností kup hned v případě využití možnosti Kup hned (čl. 12.1. VOP). Pokud však kupující, který učinil objednávku zboží prostřednictvím systému SAREPTA, neuhradí konečnou cenu zboží dle platebních podmínek dle čl. 13 VOP, rezervace se automaticky ruší a nabídka daného zboží se opět aktivuje a vrací se zpět do stavu, v jakém byla ke dni učinění objednávky tímto kupujícím.

15. Způsob dopravy, předání zboží

Způsob dopravy / předání zboží je povinen zvolit kupující v objednávce zboží či po skončení aukce zboží, byl-li v aukci úspěšný. Volba kupujícího je vždy vázána na způsoby dopravy / předání zboží, které v příslušné nabídce daného zboží uvedl prodávající. Nezvolí-li si kupující, který byl v aukci úspěšný, způsob dopravy / předání zboží do 24 hodin po skončení aukce, vybere systém SAREPTA automaticky dopravu zboží prostřednictvím přepravce (České pošty, s.p. či jiného přepravce dle uvedení v nabídce), existuje-li prodávajícím zadaná možnost volby způsobu dopravy / předání zboží, a neexistuje-li možnost této volby, vybere systém SAREPTA automaticky jedinou prodávajícím zadanou možnost způsobu dopravy / předání zboží.

a) osobní odběr zboží

15.1.

Osobní odběr může prodávající zvolit u každé nabídky zboží (jednotlivé položky).
Zvolil-li si kupující osobní odběr zboží, je povinen si zbožípřevzít od prodávajícíhov místě, které prodávající uvedl u příslušné nabídky(okres) a které mu prodávající dle čl. 13.9. VOP blíže sdělí (konkrétní adresa). Konkrétní místo osobního odběru se tak kupující dozví až po uhrazení konečné ceny zboží dle těchto VOP.

Nebude-li však prodávající kontaktní po dobu 20 dnů ode dne uhrazení konečné ceny zboží kupujícím, postupuje se dle čl. 13.7. VOP. K předání zboží musí dojít nejpozději do 14 dnů ode dne uhrazení konečné ceny zboží kupujícím.

b) poštou nebo prostřednictvím jiné služby

15.2.

Zvolil-li si kupující dopravu zboží prostřednictvím přepravce (České pošty, s.p. či jiného přepravce dle uvedení v nabídce) (dále také jen jako „tzv. poštou“), je prodávající povinen zboží kupujícímu odeslat prostřednictvím přepravce, jež v nabídce uvedl,do 14 dnů ode dne uhrazení konečné ceny zboží včetně expedičního poplatku kupujícím (blíže viz čl. 13 VOP), a to na adresu uvedenou jako kontaktní údaj na kupujícího v emailu zasílaném SAREPTOU prodávajícímu po uhrazení konečné ceny daného zboží včetně expedičního poplatku kupujícím (viz čl. 13.3.VOP)

15.3.

Zasílá-li prodávající kupujícímu více položek, je povinen je sdružit do jediné zásilky a optimalizovat ve prospěch kupujícího náklady na přepravu těchto položek. Souhrnný expediční poplatek za sdruženou zásilku systém protoa utomaticky vypočítává tak, že výše expedičního poplatku účtovaného za nejdražší položku zboží se navýší vždy o 10,- Kč za každou další položku ve sdružené zásilce. Jiné expediční poplatky než výše uvedené nebudou kupujícímu účtovány.

16. Zmaření obchodu

16.1.

Obchod se považuje za zmařený, pokud:

a) kupující neuhradí konečnou cenu zboží včetně případného expedičního poplatku do 3dnů ode dne obdržení automatického emailu potvrzujícího uskutečnění objednávky (čl. 10.2. VOP, čl. 13.2. VOP)

b) prodávající nepředloží SAREPTĚ ve lhůtě 20 dnů ode dne uhrazení konečné ceny zboží včetně případného expedičního poplatku kupujícím doklad o předání / odeslání zboží kupujícímu

c) účastní-li se kupující aukce a následně neuhradí či odmítne uhradit konečnou cenu zboží, kterou v průběhu aukce navrhl a se kterou byl v dané aukci úspěšný (za kterou zboží tzv. „vydražil“).

V případě zmaření aukce má SAREPTA právo účtovat sankční poplatek až do výše 20% z dosažené ceny zboží.

Dojde-li ke zmaření obchodu, je SAREPTA oprávněna příslušnému Uživateli – kupujícímu v případech a), c) a prodávajícímu v případě b) zablokovat uživatelský účet, zrušit jeho registraci a/nebo odstoupit od Smlouvy a prodávajícímu odstranit veškeré nabídky ze systému.

17. Ochrana osobních údajů

17.1.

Uživatel souhlasí se shromažďováním, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů, zadaných při registraci dle čl. 5 těchto VOP či při učinění objednávky, společností SAREPTA s.r.o., IČ:29374367, se sídlem Vážného 1498/21, 621 00 Brno – Řečkovice, jako správcem, za účelem poskytování služeb dle těchto VOP, realizací práv a povinností dle Smlouvy, pro účely vedení evidence uživatelů elektronickými prostředky a vedení uživatelského účtu za použití elektronických a mechanických prostředků zabezpečení. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou. Nakládání s osobními údaji uživatelů podléhá úpravě zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Osobní údaje uživatele budou zpracovány formou shromažďování, ukládání do elektronické databáze, uchovávání, zpřístupňování vymezeným zaměstnancům SAREPTA s.r.o., vyhodnocováním pro marketingové účely. Uvedené se nedotýká čl. 5.5. VOP.

17.2.

Uživatel tímto uděluje souhlas s předáním svých osobních údajů, které byly sděleny SAREPTĚ při registraci dle čl. 5VOP či při učinění objednávky, společnosti GOPAY s.r.o., IČ: 26046768, Planá 67, PSČ 370 01, vedená u KS v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 11030, za účelem jejich zpracování k účelům nabízení a poskytování služeb platebního systému GOPAY. Uživatel rovněž souhlasí se zasíláním osobních údajů jinému Uživateli pro účely související s transakcí (čl. 5.5. VOP) či poskytnutí těchto údajů osobě, která doloží svá práva (autorská apod.) k věci v souvislosti s ochranou práv duševního vlastnictví.

17.3.

Uživatel bere na vědomí, že má přístup ke svým osobním údajům a je oprávněn požadovat po SAREPTĚ odstranění závadného stavu (provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů) či požadovat vysvětlení. Nevyhoví-li SAREPTA žádosti, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tím není dotčeno právo Uživatele obrátit se s podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. SAREPTA je rovněž povinna předat uživateli informaci o zpracování jeho osobních údajů, pokud o to požádá.

17.4.

Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby SAREPTA užila jeho adresu elektronické pošty a adresu bydliště nebo sídla k jeho kontaktování za účelem zasílání informací a obchodních sdělení týkajících se služeb, které SAREPTA či její obchodní partneři poskytují.

18. Omezení odpovědnosti SAREPTY

18.1.

SAREPTA jako provozovatel systému neodpovídá za případné vady zboží, za původ a kvalitu nabízeného zboží, popis zboží, cenu, výši účtovaného expedičního poplatku apod. Rovněž SAREPTA neodpovídá za případy, kdy se identita registrovaného Uživatele ukáže jako nesprávná.

18.2.

SAREPTA se nepodílí na obsahu nabídek a za tento obsah neodpovídá.

18.3.

Uživatelé berou na vědomí, že SAREPTA je oprávněna předat osobní údaje Uživatele orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že Uživatel se na SAREPTĚ dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě.

18.4.

Je-li prodávající, který vystavil zboží k prodeji prostřednictvím systému SAREPTA, podnikatelem ve smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, je povinen před uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím informovat kupujícího - spotřebitele v rozsahu dle § 53 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění (zejména informační údaje, informace o službách po prodeji, o zárukách a o poučení o právu kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy). Tyto povinnosti nemá společnost SAREPTA s.r.o. jakožto provozovatel systému SAREPTA.

19. Symbol záruky

19.1.

Je-li u položky v nabídce uveden tzv. symbol záruky (modrý znak ve tvaru pečetě v pravém horním rohu nabídky), znamená to, že prodej daného zboží prostřednictvím systému SAREPTA pro prodávajícího zprostředkovává společnost SAREPTA s.r.o. Takto označené zboží je možné si fyzicky prohlédnout před jeho koupí, a to vždy v provozní době ve skladu společnosti SAREPTA v Modřicích, případně po vzájemné dohodě zájemce o koupi a SAREPTY na jiné pobočce společnosti SAREPTA. Symbol záruky poskytuje kupujícímu větší jistotu při koupi daného zboží.

19.2.

Přepravu či předání položek / zboží označených symbolem záruky zajišťuje za prodávajícího společnost SAREPTA s.r.o.

20. SAREPTA s.r.o. jakožto prodávající

20.1.

Je-li u položky v nabídce uveden symbol -  logo společnosti SAREPTA s.r.o., znamená to, že zboží prodává a prodávajícím v takovém případě je přímo společnost SAREPTA s.r.o. a kupující hradí cenu uvedenou u obchodní nabídky / u volby Kup hned u aukční nabídky s možností kup hned či cenu dosaženou v rámci aukce u aukční nabídky jako cenu kupní vč. DPH, tj. bez započítání odměny za užívání systému SAREPTA. Tyto obchody / koupě a prodej tohoto zboží, jejichž prodávajícím je SAREPTA s.r.o., se řídí aktuálními Obchodními podmínkami společnosti SAREPTA s.r.o. vztahující sek prodeji zbožítéto společnosti.

21. Prodej uměleckých děl prostřednictvím systému SAREPTA

21.1.

Dojde-li prostřednictvím systému SAREPTA k prodeji originálu uměleckého díla, jehož autorem není prodávající, a konečná kupní cena činí 1.500 EUR a více (bez DPH), je prodávající povinen odvést autorovi uměleckého díla nebo kolektivnímu správci, jemuž bylo uděleno oprávnění k výkonu kolektivní správy v rozsahu zahrnujícím vybírání odměn, odměnu za opětovný prodej ve smyslu § 24 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona (dále také jen jako „autorský zákon“). Výše této odměny je uvedena v příloze autorského zákona.

21.2.

Prodávající je povinen uvést v popisu zboží, u něhož jsou splněny podmínky dle čl. 21.1. VOP, že se jedná o originál uměleckého díla nebo o rozmnoženinu, která se považuje za originál. Rozmnoženinami, které se považují za originál uměleckého díla, jsou dle § 24 odst. 3 autorského zákona takové rozmnoženiny, které byly zhotoveny v omezeném počtu samotným autorem nebo pod jeho vedením a jsou očíslovány, podepsány nebo umělcem jinak řádně prohlášeny za pravé.

22. Prodej předmětů kulturní hodnoty

22.1.

Má-li být předmětem nabídky prodávajícího v systému SAREPTA zboží, které je předmětem kulturní hodnoty dle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty v platném znění, je prodávající povinen postupovat v souladu s tímto zákonem a řídit se jím, zejména je povinen u předmětů kulturní hodnoty z oboru archeologie a předmětů kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy nabízet tyto předměty k prodeji prostřednictvím systému SAREPTA pouze společně s opatřeným platným osvědčením k trvalému vývozu a předat jej následně kupujícímu společně se zbožím (ve třech stejnopisech B,C a D), a to v souladu s výše uvedeným zákonem. SAREPTA není povinna kontrolovat u zboží, které má být či je předmětem nabídky v systému SAREPTA, zda je či není předmětem kulturní hodnoty, zda má prodávající platné osvědčení k trvalému vývozu tohoto zboží, ani neodpovídá za porušení zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty v platném znění, či jiných právních předpisů prodávajícím.

23. Etický kodex Uživatele

23.1.

Uživatel – kupující i prodávající jsou povinni respektovat principy a pravidla etického jednání stanovená v těchto VOP i důležité zásady pro nabízení zboží prostřednictvím systému SAREPTA.

23.2.

Uživatel se zavazuje zejména:

 • uvádět při registraci pravdivé a správné údaje
 • neregistrovat se na více uživatelských účtech v rámci systému SAREPTA
 • neuskutečňovat žádné transakce s osobami blízkými a s lidmi, s nimiž žije ve společné domácnosti či pracuje na jednom pracovišti

23.3.

Uživatel nahlašuje porušování pravidel dle VOP v rámci systému SAREPTA a na internetových stránkách SAREPTY SAREPTĚ, jakožto provozovateli a správci systému.

23.4.

Uživatel respektuje zákaz podpory a propagace hnutí, stran či jiných sdružení směřujících k potlačení práv a svobod člověka (rasismus apod.) ve smyslu trestněprávních předpisů platných v ČR.

23.5.

Uživatel prodávající se zavazuje:

 • zboží, které vystavil v nabídce prostřednictvím systému SAREPTA, nabízet po dobu trvání nabídky pouze na internetových stránkách SAREPTY
 • popisovat zboží, které je předmětem nabídky, co nejpřesněji, zejména s ohledem na kvalitu zboží
 • vystavovat v nabídce pouze fotografie, které nejsou v rozporu s právy třetích osob, zejména s právy autorskými či jinými právy duševního vlastnictví, ani v rozporu s právními předpisy
 • nenabízet zboží, které může mít všeobecně pohoršující účinek
 • nenabízet prostřednictvím systému SAREPTA směnu zboží
 • nemanipulovat svévolně s expedičními poplatky v neprospěch kupujícího
 • nenabízet prostřednictvím systému SAREPTA vlastní propagační předměty
 • respektovat práva třetích subjektů (zejména autorská či jiná práva duševního vlastnictví)
 • nenabízet prostřednictvím systému SAREPTA kradené zboží, nelegální zboží či pornografii
 • neužívat vulgarismů
 • nevkládat do popisu zboží vystaveného v nabídce odkazy či prvky programovacích jazyků ani klíčová slova pro vyhledávače, která nesouvisí s nabízeným zbožím

23.6.

Zakázaným zbožím, které není dovoleno prostřednictvím systému SAREPTA nabízet, jsou zejména:

 • aktivační kódy a hesla
 • alkohol
 • částí autorádií
 • dekodéry
 • drogy, omamné či psychotropní látky
 • chemikálie
 • MultiLevel Marketing
 • osobní údaje nebo seznamy emailových adres
 • pornografie
 • registrační značky a doklady od motorových vozidel
 • výbušniny a pyrotechnika
 • funkční zbraně a munice
 • zboží, k němuž nemá prodávající právo jej prodávat, zboží, které je zastaveno, nebo jsou dispozice vlastníka s ním jinak omezeny
 • zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl apod.)

24. Cenové podmínky

Odměna náležející SAREPTĚ za užívání systému SAREPTA je stanovena jako procentuální a vypočítává se následujícím způsobem:

 • u obchodní nabídky vždy ze stanovené ceny určené prodávajícím
 • u aukční nabídky z ceny minimální určené prodávajícím, skončí-li aukce na ceně vyvolávací či v případě dosažení vyšší konečné ceny než ceny vyvolávací se odměna vypočítává z ceny konečné, která byla dosažena v rámci dané aukce.

Veškeré ceny uvedené v obchodní nabídce u daného zboží / u dané položky či ceny dosažené v rámci aukční nabídky jsou cenami konečnými (kromě případného expedičního poplatku nebude kupující povinen ničeho dalšího za zboží platit) a zahrnují v sobě vždy kupní cenu zboží vč. DPH, která náleží prodávajícímu, a odměnu za užívání systému SAREPTA vč. DPH, která náleží SAREPTĚ.

Odměnu hradí kupující jako součást konečné ceny zboží a nárok na ni vzniká SAREPTĚ uhrazením konečné ceny zboží kupujícím dle platebních podmínek dle čl. 13 těchto VOP.

Stanovená cena / Minimální cena / Konečná cena (dle druhu nabídky) Odměna SAREPTY z této ceny
Do 5.000 Kč 20 %
5.001-20.000Kč 15 %
20.001-50.000Kč 10 %
50.001Kč a více 5 %

25. Příhozová tabulka

Velikost / výše příhozu (příhozu automatického, který provede systém automaticky na základě zadaného limitu až do maximální výše hodnoty zadaného limitu či příhozu v rámci tzv. „živé aukce“ provedeného zájemcem o koupi – blíže viz čl. 11 VOP) je odvislá vždy od výše aktuální průběžné ceny prozatím dosažené v průběhu aukce.

Průběžná cena prozatím dosažená v průběhu aukce:

Od: Do: Příhoz:
1 Kč 499 Kč 10 Kč
500 Kč 999 Kč 20 Kč
1.000 Kč 4.999 Kč 50 Kč
5.000 Kč 9.999 Kč 100 Kč
10.000 Kč 49.999 Kč 500 Kč
50.000 Kč 99.999 Kč 1.000 Kč
100.000 Kč a více 5.000 Kč

26. Příklady výpočtu konečné ceny dosažené v rámci aukce v případě zadávání limitů:

a. Příklad č. 1

 • Startovací / vyvolávací cena: 500,-Kč
 • Limit zadaný kupujícím č. 1: 1000,-Kč (nejvyšší)
 • Další limity: Žádné
 • Výsledek: Položku získává kupující č. 1 za 520,-Kč
 • Výpočet: Startovací cena + Příhoz *) (500 + 20 = 520,-Kč)

b. Příklad č. 2

 • Startovací/ vyvolávací cena: 500,-Kč
 • Limit zadaný kupujícím č. 1: 1000,-Kč (nejvyšší)
 • Limit zadaný kupujícím č. 2: 750,-Kč
 • Výsledek: Položku získává kupující č. 1 za 770,-Kč
 • Výpočet: Druhý nejvyšší limit + Příhoz *) (750 + 20 = 770,-Kč)

c. Příklad č. 3

 • Startovací/ vyvolávací cena: 500Kč
 • Limit zadaný kupujícím č. 1: 500Kč
 • Další limity: Žádné
 • Výsledek: Položku získává kupující č. 1 za 500Kč
 • Výpočet: Vyhrává nejvyšší limit

d. Příklad č. 4

 • Startovací/ vyvolávací cena: 500Kč
 • Limit zadaný kupujícím č. 1: 1000Kč (nejvyšší)
 • Limit zadaný kupujícím č. 2: 1000Kč (nejvyšší)
 • Výsledek: Vyhrává dřívější podání.
 • Výpočet: Položku získává dřívější podání za limitní částku 1.000,-Kč

*) Velikost / výše příhozu se řídí Příhozovou tabulkoudle čl. 25 VOP

27. Práva a povinnosti z kupní smlouvy

27.1.

Na úpravu práv a povinností z kupní smlouvy se použijí obecné předpisy, zejména zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Jestliže prodávající naplňuje znaky dodavatele / podnikatele a kupující znaky spotřebitele, použije se též úprava tzv. spotřebitelských smluv.

27.2.

SAREPTA nenese žádnou odpovědnost za to, že prodávající nedodá kupujícímu zboží dle kupní smlouvy, popř. kdy kupující neuhradí řádně a včas kupní cenu. SAREPTA v rámci svých možností poskytne Uživatelům podporu za účelem řádného splnění závazků z kupní smlouvy. SAREPTA však nikdy neposuzuje případné spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím.

28. Případy omezení provozu systému

28.1.

SAREPTA je oprávněna provoz systému SAREPTA omezit, případně na určitou dobu zcela vyřadit z provozu, a to zejména za účelem údržby systému (dále také jen „výluky“). Tyto výluky jsou uskutečňovány především v nočních hodinách. Doba trvání nabídek v systému SAREPTA, která uplyne během výluky, bude u těchto nabídek prodloužena vždy o 24 hodin. Stejně tak, dojde-li k výpadku systému SAREPTA či k jiným technickým potížím, které omezí provoz systému.   

29. Sankce, výpověď ze smlouvy

29.1.

 • SAREPTA je oprávněna odstoupit od Smlouvy, popř. pozastavit účet Uživatele zejména v následujících případech:
 • Uživatel podstatným způsobem porušil smlouvu či/a tyto VOP či právní předpisy
 • Uživatel svým jednáním poškozuje dobré jméno SAREPTY
 • SAREPTA má-li důvodné podezření, že Uživatel má v úmyslu způsobit škodu třetím osobám
 • Uživatel uvedl při registraci nepravdivé údaje či neoznámil změnu těchto údajů
 • Uživatel obchodoval způsobem naplňujícím znaky podnikatelské činnosti, aniž by si zřídil podnikatelský účet
 • Uživatel vyzývá k prodeji zboží, jež je předmětem nabídky v systému SAREPTA, mimo systém SAREPTA
 • Uživatel zmařil obchod (čl. 16 VOP)
 • Uživatel uvedl v nabídce zboží vlastnosti zboží, které neodpovídají

29.2.

Osoba, které byl pozastaven účet nebo vůči které SAREPTA odstoupila od Smlouvy, není oprávněna se bez výslovného souhlasu SAREPTY opětovně zaregistrovat jako Uživatel.

29.3.

Odstoupí-li SAREPTA od Smlouvy v důsledku omylu a má-li Uživatel na dalším trvání Smlouvy zájem, obnoví SAREPTA účet Uživatele bez nutnosti opětovné registrace.

29.4.

Uživatel má právo vypovědět Smlouvu bez udání důvodu nejdříve po 30 dnech od skončení transakce, které se účastnil jako prodávající či kupující, v případě, že byly vyrovnány veškeré vzájemné nároky SAREPTY a tohoto Uživatele i nároky z kupních smluv uzavřených tímto Uživatelem s ostatními Uživateli nebo z důvodu uvedeného v čl. 29.1 VOP.Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba činí jeden měsíc.

29.5.

Vypoví-li Uživatel Smlouvu, není oprávněn účastnit se nabídek jako kupující či nabídky do systému SAREPTA umísťovat jako prodávající. Může učinit pouze úkony k dokončení transakcí ze skončených nabídek.

29.6.

Zánikem nebo zrušením Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.

30. Závěrečná ustanovení

30.1.

SAREPTA je oprávněna tyto VOP jednostranně měnit s účinností ode dne, kdy uplyne 10 denní lhůta počítaná od zveřejnění oznámení o změně VOP a zveřejnění jejich nového znění na webových stránkách www.sarepta.cz. V době ode dne zveřejnění do dne nabytí účinnosti nového znění VOP je Uživatel oprávněn změnu VOP odmítnout a Smlouvu vypovědět (čl. 29 VOP). Uživatel nicméně potvrzuje souhlas se zněním aktuálních VOP pokaždé, když systém SAREPTA použije. Podle takto změněných VOP se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nového znění VOP.

30.2.

VOP se řídí českým právem. V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo z jakýchkoli důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP nebo Smlouvy.