0
0

Jak nakoupit nebo prodat

1. Nabízené služby

a. Základní služba

Zprostředkování prodeje zboží prostřednictvím internetových stránek společnosti SAREPTA.
S asistencí společnosti SAREPTA – prodávající pověří zprostředkováním prodeje svého zboží společnost. Takto nabízené zboží bude fyzicky ležet ve skladu společnosti v Modřicích u Brna, kde bude možno si ho osobně prohlédnout. Systém toto zboží označí v nabídce „Symbolem záruky“.
Bez asistence společnosti SAREPTA – prodávající si vkládá zboží do systému sám („samoobsluha“).

b. Standardní služby

Odborné poradenství, likvidace pozůstalostí, asistence při prodeji materiálu, zpracování materiálu do prodejních položek (popis, nafocení a vystavení zboží na firemním webu), prodej zboží v aukci nebo obchodě, možnost fyzické prohlídky zboží před koupí, propagace zboží, uložení zboží ve skladu, ochrana svěřeného zboží, distribuce zboží prostřednictvím přepravní společnosti nebo možnost osobního odběru v Modřicích u Brna nebo v centru Brna a Prahy.

c. Nadstandard

Zprostředkujeme právní poradenství, odvoz materiálu nebo vyklízení bytů. Nadstandardní služby jsou účtovány dle Ceníku nadstandardních služeb (viz níže).

2. Registrace

Registrace je zavedení uživatele do systému pod uživatelským účtem. Registrace je nezbytnou podmínkou pro nabízení zboží v obchodě nebo v aukci a nákupu v aukci. Pro nakupování v obchodě není registrace nutná. SAREPTA má právo zablokovat účet uživatelům, kteří nedodržují pravidla obchodování daná Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti.

3. Zakázané zboží

 • Zapovídá se nabízet zboží, jehož obchodování je zakázáno platnými právními předpisy České republiky nebo je v rozporu s Etickým kodexem uživatele (viz níže).
 • Společnost si vyhrazuje právo odstranit ze systému i takové zboží, které má na jiné uživatele pohoršující účinek nebo by mohlo mít negativní vliv na dobrou pověst společnosti SAREPTA.

4. Přejímka materiálu, odpovědnost za škodu

Přejímka materiálu pro prodej s asistencí společnosti SAREPTA probíhá standardně v provozovně společnosti nebo na firemních pobočkách. Zprostředkovatel vystaví a potvrdí prodávajícímu seznam přijatého materiálu, který slouží jako potvrzení o příjmu zboží za účelem prodeje v obchodě nebo aukci. Mimořádně lze domluvit přejímku materiálu na jiném místě. Jakmile zprostředkovatel převezme od prodávajícího materiál k prodeji a předá potvrzení o příjmu materiálu, přebírá i plnou odpovědnost za škodu na materiálu. Zprostředkovatel zajistí ve vlastní provozovně takové podmínky ochrany svěřeného zboží, aby se zamezilo jeho poškození, ztrátě, odcizení nebo zničení. Případná náhrada škody za zboží se řeší finančně na základě domluvené ceny za zboží nebo vychází z odborného odhadu.

5. Druhy nabídek

Systém umožňuje prodávajícím nabízet zboží ke koupi v obchodě nebo aukci.

a. Obchodní nabídka (prodej za pevně stanovenou cenu)

Prodejní cena zboží v obchodě je konečná, tedy včetně provize a DPH. Kupní smlouva je uzavřena s uživatelem, který jako první akceptuje deklarovanou prodejní cenu zboží.

b. Aukční nabídka (prodej v dražbě)

Uskutečňuje se na internetových stránkách zprostředkovatele zasláním aukčního příkazu – dražebního limitu předem nebo přihazováním v reálném čase aukce položky. Kupní smlouva je uzavřena s uživatelem, který v aukci nabídl nejvyšší částku. Prodejní cena položky je stanovena jako výše druhého nejvyššího limitu či minimální ceny položky navýšeného o jeden příhoz (maximálně však do výše zaslaného limitu) nebo v živé aukci jako nejvyšší aukční příkaz zaslaný v reálném čase. Výše příhozů je dána Příhozovou tabulkou (viz níže). Prodejní cena v aukci je konečná, tedy včetně provize a DPH.

6. Umístění a popis nabídek

 • Prodávající vystavuje zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést: Kategorii, popis zboží, druh nabídky (obchod, aukce), vyobrazení, cenu minimální (pro aukci)nebo cenu smluvní (pro obchod), možnost osobního odběru zboží a výši expedičního poplatku.
 • Prodávající je povinen umístit zboží do kategorie, která předmětu nabízeného zboží nejlépe odpovídá. Prodávající je povinen umísťovat podobné předměty do stejné kategorie. V případě, že se taková kategorie v systému nenachází, lze umístit nabídku do kategorie „Ostatní“.
 • Popis zboží nesmí obsahovat vlastní reklamu nebo návrh k přímému prodeji zboží bez zprostředkovatele.
 • Není dovoleno do popisu zboží vkládat odkazy a prvky programovacích jazyků nebo taková klíčová slova pro vyhledávače, která nesouvisí s nabízeným zbožím.
 • Prodávajícímu není po vystavení nabídky na webu umožněno editovat změny v nabídce s výjimkou úpravy prodejní ceny v obchodě vyjádřením procentuální slevy ze smluvní ceny.
 • Prodávající může svoji nabídku dočasně skrýt nebo zcela zrušit.

7. Schvalování položek

Položky umístěné prodávajícím do systému musí před zveřejněním na webu projít schválením ze strany společnosti SAREPTA. Schvalování položek je plně v kompetenci společnosti. Schvalovací proces probíhá manuálně, obvykle vždy v pracovních dnech v dopoledních hodinách.

8. Doba trvání nabídky, prodloužení nabídky, slevy

 • V aukci – nabídka může být aktivní 5–21 dnů (nastavuje se při editaci položky do systému)
 • V obchodě – maximálně 4 měsíce, v případě překročení 4měsíční lhůty prodlouží systém automaticky dobu nabídky o další 2 měsíce, ale s 50% slevou (u zboží, kde dosud nebyla žádná sleva uplatňována nebo byla uplatněna sleva menší než 50 %) nebo se slevou o dalších 10 % v případě, že zboží je již nabízeno se slevou 50 % a větší. Maximální výše slevy činí 90 %.
 • Prodávající může u svého zboží v obchodě kdykoliv podpořit prodej nastavením procentuální slevy sám nebo prostřednictvím zprostředkovatele.
 • Neprodané zboží s prošlou 6měsíční lhůtou systém automaticky vyřadí z nabídky. U neprodaného zboží, které fyzicky leží v provozovně společnosti SAREPTA, je prodávající majitel povinen se zprostředkovatelem do 14 dnů domluvit na jeho vrácení popřípadě prodeji za zcela nových podmínek.
 • Zprostředkovatel si vyhrazuje právo domluvit si s prodávajícím výjimku o prodloužení doby nabídky.

9. Nákup v obchodě

Kupující vkládá zboží, které hodlá koupit, do virtuálního nákupního košíku. Objednávka zboží se uskutečňuje odesláním košíku z internetové stránky. Ihned poté SAREPTA vystaví kupujícímu fakturu s částkou k zaplacení na účet společnosti SAREPTA, kterou je kupující povinen uhradit nejpozději do 3 pracovních dnů. Po zaplacení faktury vyzve SAREPTA prodávajícího, aby odeslal zboží na adresu kupujícího. V případě osobního odběru zboží sdělí zprostředkovatel kupujícímu po zaplacení faktury na účet společnosti SAREPTA kontaktní údaje na prodávajícího a domluvu o předání zboží nechá na aktivitě kupujícího.

10. Nákup v aukci

a. Zaslání limitu na danou položku

Kupující může předem do aukce zaslat svůj limit na danou položku. Systém SAREPTA zaručuje, že příhozy kupujícího se budou automaticky zvyšovat jen do výše limitu tak, aby kupující získal zboží co nejvýhodněji (tj. o jeden příhoz výše než je druhý nejvyšší limit v pořadí nebo minimální cena položky). Uzávěrka příjmů limitů na danou položku je 60 vteřin před ukončením aukce.
Kupující je oprávněn podat více limitů na jednu položku, ale vždy je platný pouze jeho poslední limit.
SAREPTA neakceptuje úpravu limitů směrem dolů nebo žádosti o zrušení limitu.

b. Přihazování v reálném čase

Kupující může posílat své příkazy do aukce v reálném čase v průběhu aukce. Systém SAREPTA zaručuje, že průběžná cena položky se zvýší právě o jeden příhoz dle Příhozové tabulky (viz níže).

11. Platba za zboží, firemní úschova peněz

Veškeré platby za zboží v obchodě i aukci probíhají přes bankoví účet společnosti SAREPTA. Výjimkou je pouze platba v hotovosti při osobním odběru zboží v provozovně nebo na pobočkách společnosti SAREPTA. Ihned po zaplacení zboží dává zprostředkovatel prodávajícímu pokyn k odeslání zboží na uvedenou adresu kupujícího nebo v případě osobního odběru získá kupující od zprostředkovatele adresu pro vyzvednutí zboží. Pokud distribuce zboží proběhne v pořádku, odešle SAREPTA prodávajícímu platbu nejpozději následující pracovní den po uplynutí 14 dnů od obdržení platby za prodané zboží od kupujícího. V případě problémů s dodávkou nebo kvalitou zboží má kupující během 14denní lhůty možnost kdykoliv zablokovat obchodní transakci a po společnosti SAREPTA požadovat zpět své peníze.

12. Předání zakoupeného zboží

a. Osobní odběr

Osobní odběr zakoupeného zboží je možný buď v provozovně nebo na pobočkách společnosti SAREPTA (u položek označených „symbolem záruky“) nebo přímo u prodávajícího, pokud tento možnost osobního odběru u dané položky umožňuje. SAREPTA zašle kupujícímu po zaplacení faktury kontaktní údaje na prodávajícího a domluvu o předání zboží nechá na aktivitě kupujícího.

b. Poštou nebo prostřednictvím jiné služby

Ihned po zaplacení zboží vyzve SAREPTA prodávajícího, aby zboží odeslal na zadanou adresu. Prodávající je povinen odeslat zboží tak, aby ho kupující obdržel nejpozději do 14 dnů od zaplacení. Pokud prodávající nebo zprostředkovatel odesílá na adresu kupujícího více položek, je povinen sdružit položky do jedné zásilky a optimalizovat ve prospěch kupujícího expediční poplatek. Standardně se vypočítává cena sdružené zásilky jako nejvyšší expediční poplatek za položku obsaženou v zásilce navýšený o 10Kč za každou další položku v zásilce. Výjimky budou řešeny individuálně.

13. Zmaření obchodu

 • Za zmařený obchod se považuje nezaplacení nakoupeného zboží ze strany kupujícího do 3 pracovních dnů po vystavení faktury.
 • Ke zmaření obchodu dochází, pokud kupující po 14 dnech nedostal své zboží, při pokusu o podvod a v případě uznané reklamace. Impulz k zablokování obchodu dává kupující.
 • Za zmaření aukce se považuje aktivní účast v aukci a následné odmítnutí zaplacení vydraženého zboží. V případě zmaření aukce má zprostředkovatel právo zablokovat uživateli účet u společnosti SAREPTA, s.r.o.

14. Reklamace

 • Za pravost a kvalitu zboží ručí prodávající, nikoliv společnost SAREPTA. „Symbol záruky“ pouze garantuje, že kupující poštou skutečně dostane deklarované zboží a tyto položky je možno si před koupí fyzicky prohlédnout v provozovně společnosti SAREPTA. Reklamace zboží se uplatňuje prostřednictvím společnosti SAREPTA. Zasílání zboží společnosti SAREPTA na dobírku je vyloučeno. Lhůta pro uplatnění vad zboží prostřednictvím společnosti SAREPTA činí 3 dny po obdržení zásilky. Společnost SAREPTA odborně posoudí kvalitu zboží a přizná nebo nepřizná nárok kupujícímu na reklamaci. V případě osobního odběru zboží se společnost SAREPTA zříká role posuzovatele kvality prodaného zboží. Případné spory budou řešeny přímo mezi kupujícím a prodávajícím.
 • Reklamaci nelze uplatnit:
  • u vad zjevných z popisu nebo z vyobrazení položky na firemním webu SAREPTA
  • u sbírek a partií (v oborech Sběratelství)
  • u položek složených z 10 a více dílčích kusů (série, sestavy, konvoluty v oborech Sběratelství)

15. Vyplácení dodavatelů

a. S asistencí společnosti SAREPTA

SAREPTA vyplácí své dodavatele standardně v měsíčních cyklech (počítáno od data umístění zboží do nabídky). Individuálně lze domluvit též mimořádné termíny vyplácení dodavatelů.

b. Bez asistence společnosti SAREPTA (samoobsluha)

Pokud distribuce zboží proběhne v pořádku, odešle SAREPTA prodávajícímu platbu nejpozději následující pracovní den po uplynutí 14 dnů od obdržení platby za prodané zboží od kupujícího.

16. Evidence položek

Zprostředkovatel si vyhrazuje právo trvale evidovat veškeré záznamy o položkách v systému, zejména jejich textový popis, vyobrazení a prodejní cenu.

17. Provize a poplatky

Veškeré poplatky a provize, které SAREPTA účtuje uživatelům, jsou uvedeny v Provizních podmínkách (viz níže).

Definice a výklad pojmů

 • Cena minimální je cena položky v aukci domluvená mezi prodávajícím a zprostředkovatelem, ze které systém vypočítává startovací cenu, na níž začíná dražba položky v aukci.
 • Cena navýšená je cena položky navýšená dražbou položky v aukci.
 • Cena prodejní je cena položky pro kupujícího, která vychází ze smluvní ceny v obchodě nebo navýšené ceny v aukci. Prodejní cena je pro kupujícího konečná (tedy již včetně provize a DPH).
 • Cena průběžná je cena položky v konkrétním aukčním čase.
 • Cena smluvní je cena položky v obchodě domluvená mezi prodávajícím a zprostředkovatelem, ze které systém vypočítává fixní prodejní cenu.
 • Cena startovací je cena, na níž začíná dražba položky v aukci.
 • Doba trvání nabídky je doba, po kterou je položka v systému aktivní a lze ji prostřednictvím internetových stránek zakoupit zasláním elektronické objednávky (v obchodě) nebo limitu či příhozu (v aukci).
 • Expediční poplatek je tvořen poštovným a balným.
 • Klíčová slova (také hledané výrazy) se používají při vyhledávání internetových stránek.
 • Kupující: Uživatel, který má aktivní zájem o koupi zboží v obchodě či aukci.
 • Limit je skrytá maximální částka předem zaslaná do aukce, za níž je kupující ochoten položku získat. V případě stanovení výše limitu bude systém automaticky dražit ve prospěch kupujícího až do předem stanovené výše. Příklady výpočtu dosažené ceny na základě předem zaslaných limitů jsou uvedeny níže.
 • Nabídka je vystavení zboží v systému (v aukci nebo obchodě)za účelem jejího prodeje.
 • Pobočky jsou kontaktní místa pro styk se zákazníky. SAREPTA má své pobočky v Brně-Králově Poli, Palackého 70, a v centru Prahy, nám. Republiky.
 • Položka je prodejní jednotka, tzv. los, v nabídce daný řádkem s identifikačním číslem a nabídkovou cenou. Jedna položka může obsahovat i několik kusů zboží (sestava, konvolut…)
 • Prodávající: Uživatel, který má zájem prodat své zboží, jež pro tento účel sám vystavil v nabídce nebo tímto pověřil zprostředkovatele.
 • Provozovna je prostor, který společnost SAREPTA, s.r.o., zřídila pro styk s veřejností na adrese Modřice, U Vlečky 1046.
 • Příhoz je skokové navýšení průběžné ceny v aukci ze strany kupujícího. Výše příhozu se řídí Příhozovou tabulkou, viz níže.
 • Příkaz je výše částky, kterou je kupující ochoten za konkrétní položku zaplatit. Zadává se prostřednictvím systému, čímž se kupující přihlašuje k aktivní účasti v aukci.
 • Symbol záruky označuje v nabídce ty položky, které jsou fyzicky uloženy ve skladu společnosti SAREPTA. Za pravost a kvalitu zboží ručí prodávající, nikoliv společnost SAREPTA. Symbol záruky pouze garantuje, že kupující poštou skutečně dostane deklarované zboží a tyto položky je možno si před koupí fyzicky prohlédnout v provozovně společnosti SAREPTA
 • Systém je soubor software a hardware, který umožňuje fungování nabídek, zasílání objednávek a příkazů, registrací a jiných služeb na internetových stránkách zprostředkovatele. V případě výpadku systému způsobeném vyšší mocí (přerušení dodávky elektrické energie, výpadek internetu na straně providera apod.), zříká se SAREPTA potenciálních škod a vrací věci do stavu, jaký byl těsně před výpadkem.
 • Uživatel je fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba zapsaná v obchodním nebo jiném rejstříku, která vstupuje do obchodního vztahu se společností SAREPTA.
 • Uživatelský účet je virtuální osobní karta uživatele vedená v systémové kartotéce. K uživatelskému účtu se uživatel přihlašuje jedinečným uživatelským jménem a heslem. Uživatelský účet umožňuje uživateli využívat služby systému.
 • Zboží jsou zpravidla použité věci, které jsou prodávajícím nabízeny k prodeji.
 • Zprostředkovatel: SAREPTA, s.r.o.

Přílohy

1. Příhozová tabulka

Od: Do: Příhoz:
1Kč 499Kč 10Kč
500Kč 999Kč 20Kč
1.000Kč 4.999Kč 50Kč
5.000Kč 9.999Kč 100Kč
10.000Kč 49.999Kč 500Kč
50.000Kč 99.999Kč 1.000Kč
100.000Kč a více 5.000Kč

2. Provizní podmínky

Všechny prodejní ceny na webu SAREPTA jsou konečné, tzn. včetně provize a DPH!

Poplatky a provize účtované společnosti SAREPTA
  Poplatky společnosti SAREPTA Provize společnosti SAREPTA
Prodávající    
- Bez asistence 0Kč 0%
- S asistencí 50Kč nebo 100Kč nebo 500Kč za položku*) 0-25%* *)
Kupující    
Do 5.000Kč 0Kč 20%* * *)
5.001-20.000Kč 0Kč 15%* * *)
20.001-50.000Kč 0Kč 10%* * *)
50.001Kč a více 0Kč 5%* * *)

 

*) V závislosti na hmotnosti a objemu položky. Pro lehce skladovatelnou položku do 1kg platí poplatek 50Kč, relativně dobře skladovatelná těžší položka – poplatek 100Kč a neskladná těžká položka – poplatek 500Kč za položku. Položkou se rozumí „prodejní jednotka“, tzv. los, v nabídce daný řádkem s identifikačním číslem a nabídkovou cenou. Jedna položka může obsahovat i několik kusů zboží (sestava, konvolut…)
* *) Standardně 5 %. U mimořádně cenných položek lze se zprostředkovatelem individuálně domluvit nižší provizi. V případě zvýšené pracnosti zpracování materiálu (např. nezpracované pozůstalosti) může provize činit až 25 %.
* * *) Pro kupujícího je prodejní cena zboží konečná, tzn. již v sobě danou provizi i DPH zahrnuje.

3. Ceník nadstandardních služeb

Právní poradenství

Spolupracujeme s advokátní kanceláří JUDr. Martina Šmerdy, Vránova 756/39, 62100 Brno-Řečkovice. Odborná práce je účtována dle ceníku AK.

Odvoz materiálu a vyklízení bytů

BRNO Malé auto (objem <23m3) Velké auto (objem >23m3)
Pracovník / hod 150Kč 150Kč
Vozidlo / hod. 160Kč 220Kč
MIMO BRNO Malé auto (objem <23m3) Velké auto (objem >23m3)
Pracovník / hod 150Kč 150Kč
Vozidlo / hod. 160Kč 220Kč
1km 15Kč 17Kč

4. Příklady výpočtu dosažené ceny

Příklad č. 1

 • Startovací cena: 500Kč
 • Limit kupujícího č. 1: 1000Kč (nejvyšší)
 • Další limity: Žádné
 • Výsledek: Položku získává kupující č. 1 za 520Kč
 • Výpočet: Startovací cena + Příhoz *) (500 + 20 = 520)

Příklad č. 2

 • Startovací cena: 500Kč
 • Limit kupujícího č. 1: 1000Kč (nejvyšší)
 • Limit kupujícího č. 2: 750Kč
 • Výsledek: Položku získává kupující č. 1 za 770Kč
 • Výpočet: Druhý nejvyšší limit + Příhoz *) (750 + 20 = 770)

Příklad č. 3

 • Startovací cena: 500Kč
 • Limit kupujícího č. 1: 500Kč
 • Další limity: Žádné
 • Výsledek: Položku získává kupující č. 1 za 500Kč
 • Výpočet: Vyhrává nejvyšší limit

Příklad č. 4

 • Startovací cena: 500Kč
 • Limit kupujícího č. 1: 1000Kč (nejvyšší)
 • Limit kupujícího č. 2: 1000Kč (nejvyšší)
 • Výsledek: Vyhrává dřívější podání.
 • Výpočet: Položku získává dřívější podání za limitní částku

*) Velikost příhozu se řídí Příhozovou tabulkou (viz Příloha)

5. Etický kodex uživatele

Etický kodex uživatele stanovuje principy a pravidla etického jednání prodávajících, kupujících i zprostředkovatele a zakotvuje důležité zásady pro nabízení zboží na webu SAREPTA.

 • Uživatel se zavazuje:
  • uvést při registraci pravdivé údaje
  • že se nebude registrovat na více účtů
  • že nebude uzavírat žádné obchodní transakce v okruhu osob, s nimiž žije ve společné domácnosti nebo pracuje na jednom pracovišti
 • Uživatel usiluje o zkvalitňování nabídky a služeb nahlášením porušování pravidel na webu SAREPTA
 • Uživatel respektuje zákaz podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka (komunizmus, národní socialismus, rasismus aj.)
 • Prodávající se zavazuje:
  • nabízet své zboží exkluzivně pouze na webu SAREPTA
  • popisovat zboží v nabídce co nejpřesněji, zejména s ohledem na kvalitu zboží
  • používat v nabídce pouze fotografie, které nejsou v rozporu s autorským právem
  • že nebude nabízet zboží, které může mít všeobecně pohoršující účinek
  • že nebude nabízet výměnu zboží
  • že nebude svévolně manipulovat s expedičními poplatky v neprospěch kupujícího
  • že nebude nabízet vlastní propagační předměty
  • ctít autorská práva
  • umísťovat své zboží do kategorií, které nejvíce odpovídají charakteru zboží
  • že nebude nabízet kradené zboží
  • že nebude nabízet nelegální zboží
  • že nebude nabízet pornografii
  • že nebude používat vulgarismů
  • že nebude do popisu zboží vkládat odkazy a prvky programovacích jazyků
  • že nebude do popisu zboží vkládat taková klíčová slova pro vyhledávače, která nesouvisí s nabízeným zbožím